Miejsce, w którym znajdziesz idealny parapet.
  biuro@bielpar.pl

Piana EXPERT Professional 65L Czarne 830ml

Uwaga:
PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE FOTOGRAFIE PRODUKTÓW MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY I W RZECZYWISTOŚCI MOGĄ NIEZNACZNIE SIĘ RÓŻNIĆ.

Piana EXPERT Professional 65L Czarne 830ml


PIANA MONTAŻOWA

Pistoletowa

EXPERT PROFESSIONAL


830 ml - Wydajność - 65 L


Jednokomponentowa pianka poliuretanowa PPU-1 w wersji pistoletowej przeznaczona do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszania. Piana utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

ZASTOSOWANIE Osadzanie parapetów, drzwi i okien; izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, uszczelnianie; izolacja cieplna dachów i stropodachów; wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków.

DANE TECHNICZNE Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny

Parametry preparatu nie utwardzonego (zawartości puszki) Skład diizocyjanian 4,4’-metylenodifenylu, Chloroalkany C14-17, gaz pędny mieszanina skroplona pod ciśnieniem zawierająca propan-butan-izobutan Stan skupienia ciecz w pojemniku ciśnieniowym pod ciśnieniem płynnego gazu Barwa od ciemno do jasnobrązowego Wartość pH słabo alkaliczny Rozpuszczalność preparatu: a) w wodzie.

Uwaga! Powolna reakcja z wodą, (proces utwardzania piany) b) w rozpuszczalnikach organicznych aceton

Parametry techniczne piany Kolor Jasno żółty Temperatura pracy Od +5°C do +30°C Temperatura puszki Optymalnie +20°C Gęstość pozorna (całkowita), 19 kg/m3 Czas tworzenia naskórka 3 – 7 min (20°C, RH 90%) Przyrost wysokości (stopień ekspansji) piany aplikowanej w szczelinie 68% Czas pełnego utwardzenia 24 h Wydajność max 65l Czas cięcia 25 minuty Odporność termiczna (po utwardzeniu) -50÷+90°C Stabilność wymiarowa po 48 h w temp. +40ºC i RH 95%, %, w kierunku długości i szerokości 5% Stabilność wymiarowa po 48 h w temp. +40ºC i RH 95%, %, w kierunku grubości  9% Nasiąkliwość wodą po 24h przy częściowym zanurzeniu ≤1kg/m2 PN-EN 1609:2013 metoda A

KARTA TECHNICZNA EXPERT PROFESSIONAL 65L Piana Pistoletowa Wytrzymałość  35 kPa (na ściskanie) PN-EN 12090:2013 ≥ 50 kPa (na rozciąganie) PN-EN 1607:2013 Klasa palności B3 wg normy DIN 4102 w rozpuszczalnikach organicznych aceton, przed utwardzeniem

SPOSÓB UŻYCIA - Przygotowanie podłoża : Podłoże robocze dokładnie oczyścić i odtłuścić. Przed użyciem upewnić się, czy puszka ma temperaturę dodatnią (optymalna +20°C ). Przed przystąpieniem do pracy puszkę należy mocno wstrząsnąć (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników. Nakręcić zawór na aplikator pistoletowy. Powierzchnię roboczą należy zwilżyć wodą. Podczas aplikacji piany puszka musi znajdować się w pozycji „do góry dnem”. Szczeliny wypełniać do 60% głębokości, ale nie więcej nić 5cm na jedną warstwę, szersze niż 5cm należy wypełniać warstwami, każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą. Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem). Po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieniowania UV używając do tego np. mas silikonowych, tynku, farb lub innych materiałów zabezpieczających. 

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI - Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, (aby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +35°C (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywanie produktu w innych warunkach niż podane może spowodować skrócenie przydatności do użycia nawet o 3 miesiące. Termin ważności 12 miesięcy. Data ważności znajduje się na dnie opakowania .

INFORMACJE OSTREGAWCZE I ZALECENIA BHP - Zawiera izocyjaniany, chloroalkany C14-C17. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienia dróg oddechowych. Podejrzewa się, że powoduje raka. Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą oddechową. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić prze dziećmi. Przechowywać z dala od źróde ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo wyjąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 oC/122 oF. Unikać uwolnienia do środowiska. Informacje ostrzegawcze: Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzewanie grozi wybuchem. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Zawartość/pojemnik usuwać do/zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Stosowanie tego produktu może wywołać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub inne dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu skórnego z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387).

KARTA TECHNICZNA EXPERT PROFESSIONAL 65L - Piana Pistoletowa Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki. Data aktualizacji : 21 grudnia 2016 Ograniczona gwarancja: Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta. Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.